МОНГОЛ УРТЫН ДУУНЫ СУДАЛГАА (2020)

2008-2020 оны хугацаанд гүйцэтгэсэн зарим эрдэм шинжилгээний тайлан, өгүүлэл багтсан. Нийт монгол хэлээр 4 тайлан, 19 өгүүлэл, тэдний тус бүрийн үр дүн, хураангуйг англи хэлээр орчуулсан.  Мөн англи хэл рүү бүрэн  орчуулсан 7 өгүүлэл багтав. Тухайн долоон өгүүллийн 5 нь монгол хэлээр давхар нийтлэгдсэн. Уг ном нь В5 хэмжээтэй, нийт 355 нүүр хуудас буюу 40 […]

ОЙРАД МОНГОЛЧУУДЫН УРТЫН ДУУ, ЗАН ҮЙЛ, ӨВЛӨГЧИД

Уг судалгаанд Монгол Улсын Увс, Ховд, Баян-Өлгий аймагт оршин суудаг ойрад монголчуудын уламжлалт уртын дуу, зан үйл, ардын мэдлэг, арга технологи өргөн хүрээтэйгээр хамрагдсан. Үүнд: 1925-1969 онд төрсөн баяд ястай 14 өвлөгчийн дуулсан 17, давхардсан тоогоор нийт 33 уртын дуу, икэлийн 7 татлага; 1936-1976 онд төрсөн дөрвөд ястай 12 өвлөгчийн 35, давхардсан тоогоор 49 уртын […]